Áron Ház Kft.
Áron Ház Kft.

Nyerjen ingyenes beépítést!

Játékszabályzat

AJÁNDÉKSORSOLÁSI SZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK


Az Áron Ház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-936918, adószám: 22637877-2-43., képviseli: Molnár Dániel ügyvezető), mint szervező – a továbbiakban Szervező - „Ingyenes beépítés Akció” elnevezéssel ügyfelei számára ajándéksorsolást szervez az alábbi feltételekkel:


1./ Az akció tartalma és időtartama

A Szervező a - „Ingyenes beépítés Akció” keretében 2020. december 1. napja és 2020. december 17. napja között minden általa értékesített homlokzati nyílászáró termék kizárólag természetes személy általi megrendelése esetén -, amelynél a beépítést a Szervezőtől 2021. január hónapjára kéri a megrendelő - lehetőséget biztosít a megrendelő (vásárló) részére nyereményjátékban való részvételre. A részvétel feltétele, hogy a megrendelő az általa a Szervezővel megkötött szerződés számát a www.arohónhaz.hu/ingyenesbeepites weboldalon regisztrálja.

A „Ingyenes beépítés Akció” keretében a megrendelő ajándéksorsoláson vesz rész, amelynek keretében a részvételi feltételeket teljesítők között a Szervező kisorsol 3 (három) – lentebb megjelölt - nyereményt.


2./ Részvételi feltételek

Az ajándéksorsoláson kizárólag természetes személy megrendelő vehet részt, aki az akció időtartama alatt, legkésőbb 2020. december hó 17. napjának 23 óra 59 percig megrendelése alapján megkötött szerződés számát a www.aronhaz.hu/ingyenesbeepites honlapon regisztrálja, amely regisztráció során a megrendelő neve és lakhelyének címe megegyezik a szerződésen feltűntetett személy nevével és lakhelyének címével.

A felek akkor tekintik megrendeltnek az adott terméket, vagy szolgáltatást, amennyiben az előleg a Szervező részére megfizetésre került. A szerződésszám Szervező általi kiadásának előfeltétele megrendelés előlegének megfizetése.

A játékban résztvevők tudomásul veszik, hogy sorsolásban csak azok a megrendelések vesznek részt, amelyek tekintetében a megrendelés előlegének teljes összege megfizetésre került.


3./ Részt venni jogosultak köre

A „Ingyenes beépítés Akcióban” a fentebb megjelöltek szerint kizárólag természetes személyek vehetnek részt.
A „Ingyenes beépítés Akcióban” nem vehetnek részt a Szervező, a Szervező tagjai, vezető tisztségviselői, azok közeli hozzátartozói, továbbá a Szervező munkavállalói, valamint az ajándéksorsolást lebonyolító személyek.
Kiskorú részvétele a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulásával lehetséges.

Ugyanazon természetes személynek csak egy megrendelése vehet részt a játékban


4./ Az ajándéksorsolás nyereménye

Megrendelők közül az első helyezett az általa a regisztrált szerződésben szereplő valamennyi homlokzati nyílászáró beépítési költségének 300.000 Ft összeget meg nem haladó része tekintetében 100%

kedvezményt, a második helyezett az általa a regisztrált szerződésben megjelölt valamennyi homlokzati nyílászáró beépítési költségének 300.000 Ft összeget meg nem haladó része tekintetében 50% kedvezményt és a harmadik helyezett a második helyezett az általa a regisztrált szerződésben megjelölt valamennyi homlokzati nyílászáró beépítési költségének 300.000 Ft összeget meg nem haladó része tekintetében 25% kedvezményt kap.

(Példával szemléltetve: Amennyiben az első helyezett szerződésében a beépítési költség például 350.000 Ft összeg, úgy csak 50.000 Ft beépítési költséget szükséges majd megfizetnie. Amennyiben az első helyezett szerződésében a beépítési költség például 200.000 Ft összeg, úgy a nyertesnek beépítési költséget egyáltalán nem szükséges majd fizetnie, de a különbözet pénz egyenértékére, vagy egyéb úton való kiegyenlítésére sem jogosult.)

A beépítésre csak a megrendelés teljes összegének kifizetése után kerülhet sor.

Szervező az ajándéksorsoláson három nyertes résztvevőt sorsol ki.


5./ Az ajándéksorsolás helyszíne és időpontjai

Az ajándéksorsolás helyszíne a Szervező 1222 Budapest, Nagytétényi út 60. szám alatti székhelye.

A Szervező egy alkalommal tart ajándéksorsolást.

Az ajándéksorsolás időpontja: 2020. december hó 18. napján 13:00 óra.

A sorsoláson a részvételi feltételeket maradéktalanul teljesítők vehetnek részt.


6./ Az ajándéksorsolás menete

A számítógépes rendszerben történt – a feltételeknek mindenben megfelelő regisztrációkat a Szervező közjegyző jelenlétében külön-külön lapokra nyomtatja, a kinyomtatott regisztrációkat külön-külön borítékban helyezi el, amelyeket lezár. A megrendeléseket tartalmazó lezárt borítékok közjegyző jelenlétében egy gyűjtődobozban kerülnek elhelyezésre, amelyet követően egy, a Szervező által kijelölt személy anélkül, hogy a papírokon lévő megrendelés számokat láthatná, a nyereményhez egy nyertest húz ki kézzel a gyűjtődobozból. A nyereményre az az megrendelő lesz jogosult, akinek a szerződésé szereplő szerződésszám megegyezik a nyertesként kihúzott papíron szereplő számmal. Az ajándéksorsolás közjegyző jelenlétében zajlik le.


7./ A nyertes értesítése

A nyertes megrendelőt a Szervező 5 munkanapon belül telefonon és e-mailben értesíti, egyben tájékoztatja a nyeremény érvényesítésének részleteiről. A nyeremény a sorsolást követően, 2021. január hó 4 napját követő 60 napon belül, a Szervező és a nyertes résztvevő által egyeztetett időpontban és helyen vehető igénybe. A megjelölt határidőn túl a nyertes a nyereményre nem tarthat igényt. A nyertes megrendelő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény érvényesítésére az itt meghatározottak szerint sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes megrendelő nem tesz eleget és emiatt a nyeremény időben való teljesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A nyeremény nem visszaváltható. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertes megrendelőtől a vonatkozó jogszabályokban előírt esetleges adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.


8./ Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajándéksorsolást bármikor indokolás nélkül felfüggessze, vagy befejezettnek nyilvánítsa. A már kisorsolt nyertes megrendelők azonban a nyereményükre ebben az esetben is jogosultak.

Az ajándéksorsoláson való részvétellel a résztvevő személyek önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím) a Szervező a sorsolás lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Adatkezelés az akcióban való részvétel tekintetében www.aronhaz.hu/ingyenesbeepites weboldalon fellelhető szabályzat alapján történik, amelynek rendelkezéseit a megrendelő az akcióban való részvétellel, vagyis a szerződésnek regisztrálásával elfogadja.

A megrendelő a regisztrációval önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában visszavonásig hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező részére e-mailben ingyenes reklámcélú üzeneteket küldjön, továbbá a megadott adatokat a szolgáltatásainak igénybevétele, valamint az általa szervezett nyereményjátékok, sorsolások, továbbá az ügyfél elégedettség mérése, után követése során kezelje.

A megrendelő a regisztráció során megadott személyes adatait önkéntesen adja át a Szervező számára, azokért felelősséget vállal, tudomásul véve, hogy a hamis adatok rögzítése a Szervező szándékos megtévesztésének minősül. A megrendelő továbbá visszavonásig hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Szervező saját reklám-marketing tevékenysége céljából kezelje, azt reklámcélú adatnyilvántartásában szerepeltesse, továbbá, hogy a reklám-marketing tevékenység keretében személyes adatait a reklámküldemények elkészítése és elküldése érdekében a vele együttműködő, megbízottjaként eljáró reklámügynökség részére átadja. Az ily módon átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet, azokat más célra nem használhatja.

A megrendelő bármikor az info@aronhaz.hu e-mail címre küldött üzenetben jogosult adatkezelési hozzájárulását visszavonni.

A nyertes megrendelők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az adataikat (név/cégnév, lakcím/székhely szerinti település) a Szervező a www.aronhaz.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

A jelen szabályzatban részletezett akció és ajándéksorsolást kizárólag Szervező szervezi, bonyolítja le, melyben.

Szervező a megrendelők személyes profilját, idővonalát és ismerősi kapcsolatait nem használhatja fel promóciók végzésére.

A jelen ajándéksorsolási szabályzat és részvételi feltételeket Szervező a www.aronhaz.hu honlapon teszi közzé. Az ajándéksorsolás résztvevői a jelen szabályzat és részvételi feltételek rendelkezéseit a regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Budapest, 2020. november hó 30. napján    _________________________________
    Áron Ház Kft.
    Képviseli: Molnár Dániel ügyvezető


 

Ajánlatkérés